TALEBAU RHODD AR GYFER TAITH I OEDOLYN O AMGYLCH Y DDISTYLLFA

Mae ein Taleb Rhodd yn anrheg berffaith i’r person yn eich bywyd chi sy’n caru Jin.

Mae’r teithiau’n cael eu cynnal rhwng 12 a 5pm, o ddydd Iau i ddydd Sul, gan gynnwys pob gŵyl banc gan fwyaf. Maen nhw’n para tua 40 munud.

Uchafswm o 12 o bobl ar bob taith, archebu’n syniad da gan ein bod ni’n gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin ar hyn o bryd.
Wedyn gall y sawl sy’n derbyn y daleb rhodd archebu amser drwy anfon e-bost i (mae’r cyfeiriad e-bost ar gefn y daleb) neu ffonio’r ddistyllfa. Does dim dyddiad dod i ben ar y daleb rhodd.

Archebu taleb nawr
Rydyn ni hefyd yn cynnig Taleb Rhodd am bris is i Fyfyrwyr (118+) a Phensiynwyr.

 

ER GWYBODAETH

Gan ein bod yn distyllfa gweithiol, ni allwn warantu y bydd yr holl offer, neu unrhyw un o’r offer distyllu, yn weithredol yn ystod eich ymweliad.

Mae’r llwybr taith drwy’r distyllfa yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Os oes angen unrhyw gymorth arbennig arnoch, cysylltwch â ni ymlaen llaw. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod rhaid gwisgo esgidiau fflat synhwyrol yn ystod y daith.

 

PLANT

Mae croeso mawr i blant ymweld â distyllfa Aber falls ond mae’n rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan oedolyn ar bob adeg. Rydym yn ddistyllfa sy’n gweithredu’n llawn, gyda phibelli poeth ac offer gweithredol ac felly ni chaniateir i blant o dan 6 oed fynd i mewn i’r ardal gynhyrchu. Gofynnwn yn garedig eich bod yn ystyried hyn cyn ymweld ag Aber Falls gan nad oes gennym unrhyw gyfleusterau ar y safle i ddiddanu plant. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ofyn i oedolion sydd â phlant, gadael os ydynt yn amharu ar brofiad ein hymwelwyr eraill.

 

FFOTOGRAFFIAETH

Am resymau diogelwch, gwaharddir defnyddio ffonau symudol, pob math o ffotograffiaeth a recordiad fideo yn llym o fewn ardaloedd cynhyrchu’r distyllfa.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwrthod cydymffurfio â’r rheolau hyn adael y safle.

 

SALWCH

Er mwyn sicrhau bod ein holl gynnyrch yn cael ei weithgynhyrchu yn y ffordd fwyaf diogel posibl, os ydych chi, neu aelod o’ch grŵp, yn sâl ac yn dioddef o unrhyw salwch gastroberfeddol neu’n heintus ar y diwrnod, neu ychydig cyn eich ymweliad, gofynnwn i chi ohirio eich ymweliad i ddyddiad diweddarach.

Select number of vouchers

TALEBAU RHODD AR GYFER TAITH I OEDOLYN O AMGYLCH Y DDISTYLLFA

£12.50

Category: