News posts Archive - Aber Falls Whisky Distillery

REVISED OPENING HOURS VIEW DETAILS

Aber Falls News

18 Mawrth, 2020

Diweddariad y corona firws

Mewn ymateb i’r achosion o corona feirws ac er budd iechyd a diogelwch ein ymwelwyr, gweithwyr a phartneriaid cymunedol, rydym wedi penderfynu gau’r ganolfan ymwelwyr dros dro a gohirio pob taith nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn er mwyn i ni allu cynnal cyfanrwydd ein cynhyrchiad gwirodydd, sef sylfaen ein busnes.

Mae ein siop hefyd wedi cau.

Bydd pob ymwelydd yn cael cynnig naill ai ad-daliad llawn neu gyfle i aildrefnu eu taith pan fyddwn yn ailagor, cysylltwch â visitorcentre@aberfallsdistillery.com i wneud hynny.

30 Tachwedd, 2018

Gwobrau #ABERADVENT

Gwobrau #ABERADVENT

Mae Gwobrau #ABERADVENT wedi cyrraedd, ac mae gennym ni 24 o anrhegion arbennig i’n dilynwyr eu hennill y Nadolig hwn. Gan gyfri i lawr y 24 diwrnod sydd i fynd nes ein bod yn gallu rhoi ein siwmper Nadoligaidd ymlaen a hel ein boliau gyda mwy o dwrci na sy’n rhesymol i un person, mae ein calendr adfent bob amser yn ein rhoi ni mewn hwyliau ewyllys da a rhannu.

(more…)

9 Tachwedd, 2018

Ffair Nadolig Llandudno

Mae Ffair Nadolig Llandudno yn prysur agosáu ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at fod yno eto eleni. Y Ffair hon yw’r Ffair Nadolig fwyaf yng Nghymru ac mae’n denu dros 35,000 o ymwelwyr, gan arddangos bwyd, diod a chrefftau safonol o Gymru a gweddill y DU.

(more…)

12 Hydref, 2018

Aber Falls yn Ennill yng Ngwobrau Great British Food

Darllenwyr y cylchgrawn sy’n pleidleisio yng ngwobrau’r Great British Food ac mae’r gwobrau’n cynrychioli pob rhan o’r byd bwyd ym Mhrydain heddiw. Mae’r gwobrau’n cydnabod goreuon y DU o siopau fferm rhanbarthol ac adwerthwyr ar-lein arloesol i fwytai ac ysgolion coginio. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi ENNILL y categori ‘Cynnyrch Prydeinig Newydd Gorau’.

Y cylchgrawn Great British Food ydy’r unig gylchgrawn bwyd cenedlaethol sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gynnyrch Prydeinig, ac mae ennill y wobr fawreddog hon fel newydd-ddyfodiaid i’r byd bwyd a diod yn llwyddiant aruthrol i ni.

Fe godwn ein gwydrau i hynny!

3 Hydref, 2018

JOCH O JIN AR BEN Y BYD

Aber Falls team climbing Snowdon

WRTH I’R GALW MAWR AM JIN GYRRAEDD UCHELFANNAU NEWYDD, MAE ABER FALLS WEDI BOD YN CREU CYFRANIAD ELUSENNOL AR GOPA MYNYDD UCHAF CYMRU

Gan anelu am y brig, mae Distyllfa Wisgi Aber Falls wedi creu hanes, drwy gynhyrchu’r jin cyntaf erioed i gael ei ddistyllu ar gopa’r Wyddfa. Mae disgwyl diddordeb enfawr ymhlith arbenigwyr jin y wlad wrth i’r gwirod unigryw yma, sy’n hynod brin, gael ei werthu mewn ocsiwn elusennol.

  (more…)

4 Gorffennaf, 2018

CANOLFAN YMWELWYR AR AGOR

Aber Falls Distillery and Visitor Centre

Mae Canolfan Ymwelwyr Aber Falls nawr ar agor. Cewch yma deithio o amgylch y ddistyllfa a gweld sut mae ein Jins a’n Gwirodydd llwyddiannus yn cael eu creu, yn ogystal â’n Wisgi (a fydd ar gael yn 2021)

I gael rhagor o wybodaeth am ein teithiau o amgylch y ddistyllfa, ewch i dudalen Teithiau Distyllfa Aber Falls.

4 Gorffennaf, 2018

PRYNWCH ABER FALLS AR-LEIN!

Mae Aber Falls nawr ar gael ar wefan Master of Malt website.

Mae’r cynnyrch canlynol yn cael ei gyflenwi:

– Jin Riwbob a Sinsir
– Jin Marmalêd Oren
– Gwirod Fioled
– Gwirod Taffi Hallt

4 Gorffennaf, 2018

ARGYMHELLION AR GYFER ANRHEGION A’R JIN MWYAF BLASUS – HYNT ABER FALLS HYD YN HYN

Rydyn ni wedi cael dechrau anhygoel i’r flwyddyn – mae Distyllfa Aber Falls wedi cael ei chynnwys mewn amrywiaeth helaeth o gyhoeddiadau, gwefannau a blogiau.

Ydych chi’n cofio Mis Ionawr Sych? I’r rheini ohonoch wnaeth benderfynu ei anwybyddu, fe wnaeth The Metro gynnwys Gwirod Toffi Hallt Aber Falls fel un o’r 9 diod difyr i’w blasu ddechrau’r flwyddyn.

Ychydig fisoedd ar ôl hynny, roedd Evening Standard eisoes wedi dechrau meddwl am ddiodydd ar gyfer yr haf, ac fe gafodd Jin Riwbob a Sinsir Aber Falls ei gynnwys fel un o jins mwyaf blasus 2018.

“Cafodd y jin hwn ei ysbrydoli gan flas clasurol crymbl riwbob a sinsir – mae blas y jin yn gyfuniad perffaith o wirod a melyster.”

Wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddechrau mis Mawrth, fe wnaeth walesandtheborders.com rannu erthygl wych am Ddistyllfa Aber Falls.

“Mae Aber Falls yn Gymreig ac yn falch o hynny – mae’n ymwneud â’r gymuned leol drwy weithio ar y cyd â chyflenwyr a ffermwyr lleol er mwyn defnyddio cynhwysion pur o ansawdd uchel, a chefnogi economi’r ardal drwy wneud hynny.”

O ystyried faint cafodd cynnyrch Aber Falls ei argymell fel anrheg Sul y Mamau, rydyn ni’n siŵr bod llawer o famau wedi bod yn hapus iawn ar Sul y Mamau eleni. Cafodd Gwirod Fioled Aber Falls ei gynnwys ymysg yr argymhellion ar gyfer yr anrheg Sul y Mamau gorau yn The Metro.

“Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r flanced o fioledau sy’n gorchuddio’r tir ger y ddistyllfa, mae gan y jin yma flas blodeuog ysgafn sy’n eich atgoffa o’r losin blasus, Parma Violets.”

Roedd Red i weld yn cytuno, gan eu bod hwythau wedi cynnwys yr un gwirod yn eu hargymhellion ar gyfer anrhegion Sul y Mamau.

“Mae’n flasus iawn mewn prosecco neu ar ei ben ei hun, bydd Mam wrth ei bodd â’r ychwanegiad newydd hwn at ei chwpwrdd diodydd.”

Fel pe na bai hynny’n ddigon, fe wnaeth Aber Falls ymddangos yng nghylchlythyr wythnosol Emerald Street, fel rhan o flog Dydd Gŵyl Dewi Master of Malt ar The Rural Travel Guide a Drink Me Mag.

Beth nesaf i Aber Falls? Fe gewch chi’r cyhoeddiadau diweddaraf drwy fynd ati i ddod o hyd i ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

12 Mehefin, 2018

DISTYLLFA ABER FALLS WEDI LANSIO GIN SYCH CYMRAEG

Aber Falls Distillery Welsh Dry Gin

Llai na phedwar mis ar ôl lansio ei gasgliad cychwynnol, mae Distyllfa Whisky Aber Falls, y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru am fwy na canrif, wedi cynyddu ei ystod eithriadol o gwirodydd premiwm gyda’i lansiad diweddaraf – sef Jin Sych Cymraeg.

Cymreig ac yn falch, mae tîm distyllu Aber Falls yn ysgogi tirwedd hardd Gogledd Cymru ar gyfer y botanegau lleol sy’n mynd i mewn i’w hylifau rhagorol, ac nid yw’r adchwanegiad newydd sbon hwn i’r ystod o jin yn eithriad i’r rheol honno. Wedi’i wneud gan ddefnyddio dŵr o’r Rhaeadr Fawr – rhaeadr enwog Rhaeadr Aber – mae’r gwirod hwn wedi ei ddistyllu gan y copr, sy’n ysbrydoli’r Jin Sych Llundain traddodiadol, yn arwain gyda juniper ac yn rhoi rolau amlwg ar gyfer grawnffrwyth, lemwn ac oren, gan arwain at hylif llachar a ffres gyda gorffeniad rhyfeddol sbeislyd a melys.

Mae’r ddadorchuddio yn ategu y pum blas gwych presennol y brand, gan gynnwys Jin Riwbob a Sinsir a Jin Marmaled Oren, a liqueurs Taffi Halen, Fioled and Coffi a Siocled Tywyll. Yn cyd-fynd â gweddill yr ystod, mae Jin Sych Cymraeg Aber Falls hefyd wedi’i botelu ar 41.3% ABV ac mae ar gael am £24 y 70cl.

Dywedodd James Wright, Rheolwr Gyfarwyddwr Aber Falls Distillery: “Mae cyflwyno’r hylif clasurol hwn yn nodi carreg filltir bwysig i ni, wrth i ni ehangu ein hamrywiaeth o Jin, arddulliau a blasau, a pharhau i gyflawni gwirodydd o ansawdd uchel a chyson i bodloni’r galw cynyddol. Mae hi wedi bod yn ddechrau anhygoel i 2018 ac rydym wedi derbyn adborth nodedig yn yr ar-fasnach ac oddi ar y fasnach ar lefel leol a chenedlaethol. Mae cyraeddiadau nodedig yn cynnwys rhestrau newydd ar draws y wlad a bod ar y rhestr fer ar gyfer y Cynnyrch Prydeinig Newydd Gorau yn y Gwobrau Mawreddog Bwyd Prydeinig.

“Mae’r cynnydd yn y jin rhanbarthol wedi mwy na dyblu yn y chwe mis diwethaf ac rydym yn falch o fod yn gwasanaethu’r gwirod Gogledd Cymru i’r ardal leol ac ymhellach i ffwrdd.”

Mae Aber Falls, sydd i fod i ryddhau ei wisgi gyntaf yn 2021, hefyd wedi creu canolfan ymwelwyr dros dro newydd yn arwain at adeilad barhaol a ddisgwylir yn Hydref 2018.

17 Mai, 2018

ABER FALLS YN HEDFAN Y FANER I GYMRU YNG NGHYSTADLEUAETH GWIRODYDD RHYNGWLADOL

Aber Falls award winning range

Mae’n amser gwobrwyo yng Nghystadleuaeth Gwirodydd y Byd yn San Francisco eleni ac mae Aber wedi ennill llawer!

(more…)