TEITHIAU - Aber Falls Whisky Distillery

TEITHIAU

Mae ein canolfan ymwelwyr bellach ar agor ac yn cynnig y cyfle i chi weld y ddistyllfa a blasu rhywfaint o’n portffolio arobryn.

Bydd y teithiau yn rhedeg rhwng 12 a 5yh, dydd Iau i ddydd Sul gan gynnwys y rhan fwyaf o wyliau banc ac yn para tua 40 munud.

Efallai y bydd amserau teithiau eraill ar gael trwy apwyntiad o flaen llaw, cysylltwch â ni gyda’ch ofynion penodol.

Uchafswm o 12 o bobl ar bob taith, cynghorir archebu gan ein bod ar hyn o bryd yn gweithredu’r sail gyntaf i’r felin.

 

PRISIAU

Oedolion – £8
Myfyrwyr / Pensiynwyr – £6
Plant 6 – 17 oed – FREE
Sylwch, os gwelwch yn dda, na fydd plant dan 6 oed yn cael eu caniatáu i mewn i’r distyllfa.

 

ER GWYBODAETH

Gan ein bod yn distyllfa gweithiol, ni allwn warantu y bydd yr holl offer, neu unrhyw un o’r offer distyllu, yn weithredol yn ystod eich ymweliad.

Mae’r llwybr taith drwy’r distyllfa yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Os oes angen unrhyw gymorth arbennig arnoch, cysylltwch â ni ymlaen llaw. Sylwch, os gwelwch yn dda, fod rhaid gwisgo esgidiau fflat synhwyrol yn ystod y daith. Ni chaniateir esgidiau blaen agored na fflip fflops ar y daith o amgylch y distyllfa.

 

PLANT

Mae croeso mawr i blant ymweld â distyllfa Aber falls ond mae’n rhaid iddynt gael eu goruchwylio gan oedolyn ar bob adeg. Rydym yn ddistyllfa sy’n gweithredu’n llawn, gyda phibelli poeth ac offer gweithredol ac felly ni chaniateir i blant o dan 6 oed fynd i mewn i’r ardal gynhyrchu. Gofynnwn yn garedig eich bod yn ystyried hyn cyn ymweld ag Aber Falls gan nad oes gennym unrhyw gyfleusterau ar y safle i ddiddanu plant. Rydym hefyd yn cadw’r hawl i ofyn i oedolion sydd â phlant, gadael os ydynt yn amharu ar brofiad ein hymwelwyr eraill.

 

FFOTOGRAFFIAETH

Am resymau diogelwch, gwaharddir defnyddio ffonau symudol, pob math o ffotograffiaeth a recordiad fideo yn llym o fewn ardaloedd cynhyrchu’r distyllfa.

Gofynnir i unrhyw un sy’n gwrthod cydymffurfio â’r rheolau hyn adael y safle.

 

SALWCH

Er mwyn sicrhau bod ein holl gynnyrch yn cael ei weithgynhyrchu yn y ffordd fwyaf diogel posibl, os ydych chi, neu aelod o’ch grŵp, yn sâl ac yn dioddef o unrhyw salwch gastroberfeddol neu’n heintus ar y diwrnod, neu ychydig cyn eich ymweliad, gofynnwn i chi ohirio eich ymweliad i ddyddiad diweddarach.

 

Archebwch daith nawr

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER